Cheng-Wen Chen

Cheng-Wen Chen Stipendiat Komposition 2015Werkgabe Inv-Nr. BK-2011-EY CHEN Cheng-Wen, geboren 1980 in Nantou, Taiwan. Kompositionsstudium an der National Sun Yet Sen University (Bachelor) bei YING Kuang-Yi, LEE Tzzy-Sheng, an der Taipei National University of the Arts (Master) bei PAN Hwang-Long sowie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Gordon Williamson und Joachim […]